شماره حساب فروشگاه فروش موبایل

لطفا بعد از واریز اطلاع دهید.

بانک ملی
به نام : حسین انگوتی
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۹۳۹۶۱۴۲۲۲

شماره شبا : IR090170000000224210176004